เสวกวิ อ. “การนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, น. 88-93, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/183981.