มะรือสะ อ. “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในการบริหารหลักสูตร”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, น. 1-8, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/184080.