ตุ้ยทัง น. .-. “แนวทางการบริหารงานแนะแนวที่มุ่งเน้นทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 32-39, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/196899.