ชัยสมภาร พ. “เปรียบเทียบการอธิบายจิตปภัสสรในพระไตรปิฎก อรรถกถา และนักวิชาการพุทธศาสนาเถรวาท”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 95-101, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/240061.