Korree, K. “รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเกษตรเพื่อนำไปสู่การลดภาวะหนี้สิน ของครัวเรือนเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านจู้ด ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 55-66, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/240648.