Rawengwan, W. “การพัฒนากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ และการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่เรียน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่มีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่างกัน โดยการใช้กิจกรรมการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 33-45, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/240650.