ลิ่มมังกูร จ., และ ประสมสุข ธ. “การพัฒนาหลักสูตรความสามารถ”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 95-104, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/245709.