ลิ่มมังกูร จ., และ บุญมาภิ ท. “การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน 5 ชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 77-87, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/245710.