ทับแอน น. “การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 88-94, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/246397.