กองจันทร์ อ. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้วันหยุดราชการที่สำคัญและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 48-57, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/246609.