ใจฉลาด น., นาตัน จ. ., เวชญาลักษณ์ ณ. ., นาคอ้าย น. ., และ วังศรีคูณ อ. “การศึกษาสภาพการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 9-18, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/248281.