ล๊อตเยอร์ ด., ราชแพทยาคม จ. ., และ สมิตานนท์ พ. “คุณลักษณะการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักข่าวกรองแห่งชาติ”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 35-46, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/248856.