ราชฟู โ., ราชแพทยาคม จ. ., และ อุดมวิศวกุล น. . “การพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 57-68, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/250440.