วรปญฺญาเมธี (ประทีปทอง) พ. ., พรมดี ท., และ จิรธมฺโม พ. . “การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลมะเขือเเจ้ เขต 3 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 80-87, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/251438.