สุพฺรหฺมปญฺโญ พ., และ (บุญช่วย ดูใจ) พ. . “วัด: รมณียสถานในสมัยพุทธกาล”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 105-13, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/253277.