พุทธารักษ์ ช., บุญจิตร์ ญ., และ เพ็ชรพวง โ. “การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 87-94, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/254667.