นามประดิษฐ์ อ., พุทธประเสริฐ ช., และ ยงค์กมล ส. “ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมแนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 112-21, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/259209.