ใจขวาง ช., และ ทิพยเกษร ส. “ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 83-96, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/260004.