ทองแท้ พ., และ วิชลัย อ. “ประสิทธิผลของเทคนิคเคดับเบิ้ลยูแอล-พลัส (KWL-Plus) ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร)”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 11-22, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/264741.