วงศ์ณาศรี ป., พรมจักร์ ว., และ (ปิยะพงค์ ปิยวํโส) พ. “นวัตกรรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยหลักสามัคคีธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน”. มมร วิชาการล้านนา, ปี 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 104-11, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/264796.