พรมจักร์ ว. ., อยู่เมือง ณ., และ ประพาน เ. “ปัญหาการจัดสวัสดิการแรงงาน”. มมร ล้านนาวิชาการ, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 113-2, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/269458.