[1]
ปลั่งกลาง ช., มีมาก ฐ. และ อุดมศรี ช. 2013. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา. พิฆเนศวร์สาร. 9, 1 (มิ.ย. 2013), 55–66.