[1]
มาชุมแสง อ., มีมาก ฐ. และ อุดมศรี ช. 2013. พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยเคมีของเกษตรกรไร่มันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา. พิฆเนศวร์สาร. 9, 1 (มิ.ย. 2013), 97–109.