[1]
กิจจนศิริ ป. 2013. ขนาดของเซต. พิฆเนศวร์สาร. 9, 1 (มิ.ย. 2013), 143–144.