[1]
คุณประดิษฐ์ ท., นุ่มมีศรี ส. และ เขาดี ว. 2012. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. พิฆเนศวร์สาร. 8, 2 (ธ.ค. 2012), 49–65.