[1]
สำราญ ช. 2012. การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยเรื่อง ประเพณีสำคัญของไทย สำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6 - 8 ของโรงเรียนนานาชาติ. พิฆเนศวร์สาร. 8, 1 (มิ.ย. 2012), 9–16.