[1]
คณะนัย พ. 2012. การปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ของซอท่ามกลางบริบทของสังคม ที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาคณะซออำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 8, 1 (มิ.ย. 2012), 25–32.