[1]
สินลา เ., สังฆพินิต พ., จันทร์แรง เ. และ โคตรสุโพธิ์ พ. 2017. กระบวนการยุติธรรมของข้าราชการครูกับกฎนิคหกรรมที่ใช้กับพระสงฆ์ ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา. พิฆเนศวร์สาร. 13, 2 (ธ.ค. 2017), 31–41.