[1]
อินหวัน ส., สัตโยภาส ส. และ จันต๊ะ ร. 2017. A Study of Structure and Function of the Beliefs and Ritual Respecting to Chao Luang Kham Dang in Chiang Dao District, Chiang Mai Province. พิฆเนศวร์สาร. 12, 1 (มิ.ย. 2017), 73–86.