[1]
ผาคำ ป. 2018. การอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน. พิฆเนศวร์สาร. 14, 2 (ธ.ค. 2018), 77–88.