[1]
Nwi, S.H., Katonyoo, C. และ Na Chiangmai, N. 2018. พฤติกรรมการแสวงหาและ การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของแรงงานไทยใหญ่ ในตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 14, 1 (มิ.ย. 2018), 33–48.