[1]
ทิพย์เดช บ., ครุฑเมือง ส. และ วิวัฒนเศรษฐ์ เ. 2018. คนชายขอบในสารคดีของอรสม สุทธิสาคร:: กรณีศึกษาอุดมการณ์ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและสังคมวัฒนธรรม. พิฆเนศวร์สาร. 14, 1 (มิ.ย. 2018), 49–62.