[1]
แกล้วทนงค์ เ., วงษ์ทอง ล. และ นันทเพ็ชร ก. 2018. การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา. พิฆเนศวร์สาร. 14, 1 (มิ.ย. 2018), 149–165.