[1]
โชติการ ส., อุทธโยธา ส. และ วิชาอัครวิทย์ จ. 2018. การบริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 14, 1 (มิ.ย. 2018), 193–204.