[1]
บุตรแก้ว ว., วิชาอัครวิทย์ จ. และ อุทธโยธา ส. 2018. การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พิฆเนศวร์สาร. 14, 1 (มิ.ย. 2018), 205–215.