[1]
ยศรุ่งโรจน์ เ. และ จันทร์นวล ณ. 2018. โครงการพัฒนาโดยองค์กรภาครัฐกับวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง. พิฆเนศวร์สาร. 14, 1 (มิ.ย. 2018), 217–230.