[1]
Yan, J., จันทร์เรือง ย. และ เท็งตระกูล อ. 2019. การสร้างแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. พิฆเนศวร์สาร. 15, 1 (มิ.ย. 2019), 101–111.