[1]
เอื้อไตรรัตน์ ร. และ ศรจิตติ น. 2019. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. พิฆเนศวร์สาร. 15, 1 (มิ.ย. 2019), 87–100.