[1]
ซื่อเกียรติขจร ร., พูลพิพัฒน์ น. และ สัตโยภาส ส. 2019. การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในบทสนทนาของชาวต่างประเทศที่ฝึกพูดภาษาไทย. พิฆเนศวร์สาร. 15, 1 (มิ.ย. 2019), 11–18.