[1]
แดงไฟ ป., พูลพิพัฒน์ น. และ พลมณี ศ. 2019. หลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์ “จุดไฟในใจคน” ของหลวงพี่น้ำฝน. พิฆเนศวร์สาร. 15, 2 (พ.ย. 2019), 45–53.