[1]
พันอ้วน ว., กตัญญู จ. และ ชวพงค์ ว. 2019. ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. พิฆเนศวร์สาร. 15, 2 (ธ.ค. 2019), 149–159.