[1]
สมทรัพย์ ช. 2019. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542: กรณีประโยชน์ตอบแทน. พิฆเนศวร์สาร. 15, 2 (ธ.ค. 2019), 1–18.