[1]
ทายะติ ส. 2020. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา. พิฆเนศวร์สาร. 16, 1 (มิ.ย. 2020), 55–68.