[1]
ศรีสายัณห์ ว., อินทร์ไชย ส. และ สุริยาวงศ์ เ. 2020. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. พิฆเนศวร์สาร. 16, 1 (มิ.ย. 2020), 69–80.