[1]
มีคง ก., จันทร์เรือง ย. และ เท็งตระกูล อ. 2020. การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นและเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพวงพยอม จังหวัดพะเยา. พิฆเนศวร์สาร. 16, 1 (มิ.ย. 2020), 107–120.