[1]
วิพัฒครุฑ ส., จิตติมณี อ. , จุมพลพงษ์ เ. และ สุขเกิด เ. 2020. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี. พิฆเนศวร์สาร. 16, 1 (มิ.ย. 2020), 137–150.