[1]
แก้วกัน น. และ วันทะนะ ส. 2020. การกล่อมเกลาทางการเมืองกับทัศนคติต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน: ศึกษากรณีประชาชนในชุมชนเคหะหลักสี่ กรุงเทพมหานคร. พิฆเนศวร์สาร. 16, 2 (พ.ย. 2020), 139–146.