[1]
ยะอนันต์ เ. 2020. การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนของพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน. พิฆเนศวร์สาร. 16, 2 (พ.ย. 2020), 147–162.