[1]
เกตุวีระพงศ์ ร. 2021. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อ และการตระหนักรู้การกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 17, 2 (ธ.ค. 2021), 143–160.