[1]
สังขลักษณ์ ธ. และ เกตุปาน จ. 2021. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. พิฆเนศวร์สาร. 17, 2 (ธ.ค. 2021), 77–88.